Tarımsal İşletmecilik Programı

TARIMSAL İŞLETMECİLİK

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Erzincan ili ve çevre illerdeki tarım sektörü yapısının (2012)  ortaya konması için yapılan araştırmalar sonucunda; doğal ve organik ürünlerin daha yüksek fiyatla alıcı bulması, uzmanlaşmaya bağlı olarak maliyetlerin düşerek kalitenin artması, sulanabilen arazi miktarının artması, havza bazlı üretim deseninin oluşturulması, bölgede tarıma verilen destekler, tarım sektöründe özellikle organik tarım sektöründe istihdamın artması ve köyden kente göçün önlenmesi, dış pazarlara erişim imkânının güçlenmesi, tarım nüfusunun giderek azalması, komşu ülkelerle ilişkilerin gelişmesi, Kalkınma Ajanslarının tarımı bölgenin öncelikli sektörleri arasında görmesi, yerel ürünlerin markalaşması ve pazarlamasına yönelik desteklerin artması, kullanılmayan tarıma uygun (özellikle organik tarıma) büyük arazilerin varlığı bölge tarım sektörünün geleceğinin gelişim göstereceğini ortaya koymaktadır.

Erzincan ve çevre illerin; doğal kaynaklar ve bio- çeşitliliğin zenginliği, toprak ve su kaynaklarının kirlenmemiş olması, tarımsal üretim için uygun ekoloji ve rakımın olması (yüksek rakım avantajı), zengin ve temiz su varlığı (aqua kültür ve su ürünleri açısından), işgücü maliyetinin düşük olması, çayır ve mera alanlarının fazla olması, bölgenin iklim ve çevre koşulları dolayısıyla organik üretim (tarım ve hayvancılık)  için önemli bir ortam sağlaması, Ortadoğu ülkelerine yakınlık dolayısıyla var olan pazar potansiyeli, çevreye zararlı sanayi tesislerinin az olması, kimyasal ilaç ve gübre kullanımının düşük düzeyde olması, bölgede üniversite (Ziraat, Gıda, Veteriner Fak.) ve Tarım Bakanlığına Bağlı araştırma Enstitülerinin (DATAE vb.) olması (Bilgiye ulaşma ve paylaşma kolaylığı), diğer bölgelere oranla hastalıkların daha az görülmesi, ulaşım imkânlarının artması, bölgeye has hayvansal (ör: DAK) ve bitkisel orijinlerin olması, uluslararası kalite ve nitelikli ürün sertifikası almaya uygun üretim imkânı yakın gelecekte bölgede tarım işletmelerinin artmasını sağlayacağını ortaya koymaktadır.

Erzincan ili başta olmak üzere bölgenin ihtiyaç duyacağı tarımsal işletmecilik alanında kalifiye eleman ihtiyacının artacağı yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Kalifiye eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak açılması planlanan Tarımsal İşletmecilik programının amacı, tarım işletmelerinin planlanması ve yönetimi konusunda çalışacak ara elemanları yetiştirmektir. Bu program, tarım ve tarıma dayalı sanayi işletmelerinde, finansman ve ürün pazarlama, tarımsal muhasebe kayıtlarını düzenleme, tarımsal sigorta, tarımsal danışmanlık, tarımsal değerleme ve çiftçi örgütlenmesi, gibi alanlarda çalışabilen, tarımsal işletmelerin karlılık durumlarını arttırmayı hedefleyen elamanları faktör piyasasına sunmayı ve bu alandaki açığı kapatmayı planlamaktadır.

Tarımsal İşletmecilik Programı ülke, bölge ve il ekonomisine tarımsal üretim yönünden katkıda bulunacak, tarımsal işletmelerde tarımsal kaynakları daha etkili kullanarak başarı ile yönetebilecek, tarımdaki gelişmelere paralel olarak ileri tarım tekniklerini uygulayabilecek nitelikte meslek elemanı yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Tarımsal İşletmecilik Programı mezunları, çiftliklerin ve tarımsal işletmelerin yönetim planının hazırlanması ve yürütülmesi; çiftlikte üretilecek ürünlerin belirlenmesi, çalışacak elemanların seçimi, hammaddenin satın alınması verimli ürün elde edilmesi ve ürünlerin pazarlanması ile ilgili tüm işlerde ziraat mühendisine yardımcı eleman olarak çalışır.